MCSSZ:

 • ASZ 28.§
  • (1) A csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapatparancsnok mint csapatküldött esetleges helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 35 főt meghaladja, úgy minden további megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet és egy pótküldöttet, aki – tekintettel a 66. § rendelkezéseire is – a cserkészcsapatot a csapatparancsnokkal mint választott csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi küldöttgyűlésen képviseli.
  • (2) A csapatparancsnok csapatküldöttként csapatparancsnoki megbízatása megszűnéséig járhat el. A csapatparancsnokon kívül választott csapatküldött és pótküldött megbízatására a választásra előírt rendelkezések az 59. § (1) a) és g) pontjának kivételével irányadók. A csapatküldött felnőtt tagi gyűlés keretében visszahívható.
 • ASZ 25.§ 
  • (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt cserkészképesítéssel rendelkező tagot csapatparancsnok-jelöltnek választanak, akinek megbízásáról az illetékes cserkészkerület elnöksége véleményének figyelembevételével az országos vezetőtiszt dönt. A csapat felnőtt tagjai a csapatparancsnok-jelölt megválasztásakor őt egyúttal – feltételesen – csapatküldöttnek is megválasztják. Amennyiben a csapatparancsnok-jelölt a csapatparancsnoki megbízást megkapja, a csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.

Kötelesség:

MCSSZ:

 • ASZ 25.§
  • (2) “A csapatparancsnok erkölcsi felelősséggel tartozik a cserkészcsapat folyamatos működéséért és fejlődéséért, a cserkészcsapatban folyó cserkészmunka színvonaláért és a csapat anyagi ügyeiért”

Választás:

 • SZMSZ 44.§
  • d) Az alapszabály 25. § (1) bekezdésében [csapatparancsnok]: tiszti képesítés, lehetőleg csapatparancsnoki képesítéssel.

Csapaton belüli hivatalos testületek:

 • SZMSZ 7.§
  • (1) A csapatvezetőség évente legalább négyszer ülésezik.
  • (2) A következő §-ban tárgyalt évindító ülés kivételével a csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés időpontja előtt hívja össze.
  • (3) Amennyiben a csapatvezetőségi ülés napirendjén személyi kérdés (pl. tisztségviselő megválasztása) szerepel, úgy a csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább egy héttel az ülés időpontja előtt hívja össze.
 • ASZ 25.§
  • (3) g pont a csapatvezetőségnek és a csapat felnőtt tagjainak évente beszámolót készít, amely tartalmazza az előző cserkészév csapatmunkatervének és költségvetésének megvalósulását.
 • SZMSZ 8.§
  • (3) Az évindító ülés jegyzőkönyvének – az alapszabály 64. § (3) d) pontja szerinti mellékleteket is tartalmazó – elektronikus példányát a csapatparancsnok az ülés után legkésőbb két héttel megküldi a kerületi elnökségnek, akik újabb két héten belül továbbítják a körzetelnöknek is, amennyiben a csapat körzethez is tartozik.
  • (4) Az évindító ülést a csapatparancsnok legalább egy héttel annak időpontja előtt hívja össze. 
 • SZMSZ 19. § (1) A cserkészcsapat éves jelentése tartalmazza
  • a) a csapatparancsnok és a csapatparancsnok-helyettes nevét és elérhetőségeit,
  • b) a csapatvezetőség tagjainak nevét és születési dátumát, valamint, azt, hogy az alapszabály 24. § (3) bekezdésének mely pontja alapján tagjai a csapatvezetőségnek,
  • c) a csapat tagjainak nevét és születési dátumát,
  • d) azoknak a helyi szervezeteknek a nevét, elérhetőségét, és a kapcsolat rövid leírását, amelyekkel a cserkészcsapatnak érvényes fenntartói vagy együttműködési megállapodása van; valamint
  • e) mindazon adatokat, amelyeket az országos elnökség kér.
 • SZMSZ 22.§
  • (3) A csapatparancsnok ezekre támaszkodva elkészíti a csapat saját eseménynaptárát, amely az éves csapatmunkaterv részét képezi.

Csapaton kívüli képviselet:

 • ASZ 25.§ (3)
  • c) képviseli a cserkészcsapatot, csapatküldöttként részt vesz a kerületi küldöttgyűléseken
 • SZMSZ 3.§
  • (4) A (3) bekezdéstől eltérve a cserkészcsapat küldötteit a csapatparancsnok rögzíti, a kerület küldötteit pedig a kerületi elnökség rögzíti és az országos elnökség hagyja jóvá az ECSET-ben.

 

Tagság:

 • SZMSZ 5.§
  • (1) A tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és felnőtt tagjától, az SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az adott évre beszedett tagdíjat legkésőbb az adott év március 31-ig egy összegben befizeti az illetékes kerületnek erre a
 • ASZ 22.§
  • (2) Az őrsöt előírt cserkészképesítéssel rendelkező cserkész vagy felnőtt tag vezeti, akit – ha van rajparancsnok, annak javaslatára – a csapatparancsnok nevez ki.
 • ASZ 25.§ (3) 
  • d) kinevezi az őrsvezetőket, ha van rajparancsnok a cserkészcsapatban, akkor a megfelelő rajparancsnok javaslatára,
  • e) kinevezhet rajparancsnokokat,
 • ASZ 23.§
  • (3) A rajt előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tag vezeti, akit a csapatparancsnok nevez ki. A rajparancsnok a Szövetség nevelési programjának legfőbb alkalmazója, és így a Szövetségben folyó nevelőmunka elsődleges végzője
 • ASZ 16.§
  • (2) d pont a tagjelölt cserkészcsapatban való aktív tevékenységének egy éven túli hiányával. Erre a csapatparancsnok figyelmezteti a tagjelöltet, ill. kiskorú esetén törvényes képviselőjét. Ennek eredménytelensége után a tagjelölt kizárásáról a csapatparancsnok dönt.
 • ASZ 17.§
  • (1)A tagjelölt, a cserkész és a felnőtt tag tagja egyetlen általa választott cserkészcsapatnak. A cserkészcsapat tagja az, akit a csapatparancsnok az írott belépési nyilatkozat elfogadásával a cserkészcsapatba felvesz. A csapattagság megszűnik, ha a tag kilép a cserkészcsapatból, az általa választott cserkészcsapat megszűnik, valamint a tagság megszűnésével
 • ASZ 13.§
  • (5) Tagjelölt: fogadalmat nem tett természetes személy, aki kérte felvételét valamely cserkészcsapatba. A fogadalomtétel után a csapatparancsnok gondoskodik a tagjelölt működő tagként való átvezetéséről az ECSET rendszerben.
 • SZMSZ 3.§ 
  • (1) A cserkészcsapat tagjainak cserkészettől függetlenül is meglévő személyes adatait (pl. név, cím, e-mail cím stb.) a csapatparancsnok rögzíti az ECSET-ben. Az adatok meglétéért és naprakészségéért a csapatparancsnok felelős. A tag adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatát a csapatirattárban kell tárolni.
 • SZMSZ 54.§ 
  • (1) A csapatparancsnok január 31-ig írott listát készít a csapat felnőtt tagjairól (alapszabály 13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a csapatvezetőség tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés).
  • (2) A csapatparancsnok ezt a listát folyamatosan naprakészen tartja.
 • SZMSZ 3.§
  • (7) Amennyiben a tag szövetségi tagsága megszűnik, adatait a csapatparancsnok törli az ECSET-ből.
 • ASZ 63.§
  • (2) Ha egy tagnak nincs megerősített elektronikus elérhetősége, akkor a neki szánt üzeneteket a csapatparancsnokán keresztül kapja meg.

 

Táborozás:

 • TÁSZ 23.§ A csapat- és táborparancsnok együttes döntése alapján, a táborba – cserkész szempontból – csak a tábori életre alkalmasnak vélt cserkész mehet
 • TÁSZ 198.§
  • A táborok ellenőrzése elsősorban az országos és kerületi vezetők feladata. A cserkésztáborok ellenőrzésére jogosultak:
  • i) az illetékes csapatparancsnok, amennyiben nem ő a tábor parancsnoka,
 • TÁSZ 25.§
  • Különleges táborok esetén tájékoztatni kell az orvost a nagyobb fáradtsággal vagy fokozott testi megerőltetéssel járó követelmények lehetőségéről. E követelményre a szülők, illetve cserkész törvényes képviselőinek a figyelmét is fel kell hívnia a csapatparancsnoknak.

Csapat

  • Csapattal együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartás mint
   • Szülők
   • Egyesület
   • Telephelyek vezetői
   • Támogatók
  • Raji programok felügyelete
  • Rajvezetőkkel havonta egyeztetés
  • Csapat programok felügyelete és részvétel
  • Többnapos portyákra meglátogatása
  • Táborban és tanyázáson való részvétel
  • Hírlevél szerkesztése kiküldése
   • 929hírlevél kiadásáért felelni (felelős kiadóként)
  • STVK jelöltek felügyelete
  • kezdő csapatparancsnokként ha még nem vagy tagja az egyesületnek, akkor lépj be, hogy intézni tudd a csapat pénzügyeket (egyesületi tagság nélkül nem kezelhetsz pénzt)!
  • amelyik egységnek / csapatprogramnak / felelősségi körnek nincs általad megbízott vezetője annak a feladatait ellátni

 

 • minden év október végéig kinevezni a táborparancsnokokat, GH parancsnok(oka)t

 

 • táborozási engedélyeket beadni a tárgyév május 1-ét követő első munkanapig
 • csapathoz tartozó kulcsokat és hozzáféréseket kezelni, a cserkész év elején kiosztani, 929SZÉF-ben vezetni az egyesület elnökségével együttműködve
 • 5 évente meghatározni az 5 éves csapatstratégiát

Lehetőségek:

MCSSZ:

 • SZMSZ 11.§
  • 2) A cserkészcsapat beléphet vagy átléphet valamely szomszédos cserkészkörzetbe. Erről a szándékáról a csapatparancsnok értesíti kerülete elnökségét, amely kezdeményezi az országos tanácsnál a cserkészcsapat áthelyezését. A cserkészcsapat az országos tanács döntésével kerül át a szomszédos cserkészkörzetbe.
 • SZMSZ 12.§ 
  • (3) A körzetgyűlés tagjai
  • a) a cserkészkörzethez tartozó cserkészcsapatok csapatparancsnokai vagy megbízottjaik és b) a körzetelnök.
 • ASZ 25.§
  • (3) f pont kinevezhet egy vagy több csapatparancsnok-helyettest a helyettesítési jogkörök meghatározásával
 • ASZ 29.§
  • (1) A csapatvezetőség legfeljebb három cserkészévre felkérhet szövetségi tagsággal nem rendelkező személyeket arra, hogy alkossanak tanácsadó testületet, és így segítsék a cserkészcsapat munkáját. A tanácsadó testület létszáma legalább 3 fő, közülük legalább 1 fő a csapat egy cserkészének szülője.
  • (2) A tanácsadó testület ülését a csapatparancsnok hívja össze évente legalább kétszer.
 • ASZ 30.§
  • (1) A cserkészcsapat megállapodást köthet egy vagy több jogi személlyel (a továbbiakban: fenntartó) a cserkészcsapat fenntartásáról.
 •  SZMSZ 44.§
  • a) Az alapszabály 22. § (2) bekezdésében [őrsvezetés]: őrsvezetői képesítés, amely alól kellően indokolt esetben a csapatparancsnok felmentést adhat.
  • b) Az alapszabály 23. § (3) bekezdésében [rajvezetés]: tiszti képesítés, amely alól kellően indokolt esetben a csapatparancsnok felmentést adhat lehetőleg őrsvezetői képesítéssel rendelkező személynek.

Csapat

 • Kezdő Csapatparancsnokként elvégezni a cspkvk-t
 • Vezetői őrsöt/közösséget összetartani rendszeres, fejlesztő, feltöltő programokkal (a vezetői őrs vezetőjével közösen - ha van)
 • Vonatkozó régiós csapaton kívüli programokon képviselni a csapatot/cserkészeket

 (3/2020.10.23 számú csapatvezetőségi határozatban jóváhagyva)

 • a munkacsoport az egyesület médiás eszközállományát használja a cserkészcsapat médiás feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Médiás alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.

Média munkacsoport alapfeladatok
  • faliújságokat frissíteni (templom, plébánia, iskolák)
  • a csapat média anyagát (képek, videók) gondozni, válogatni, menteni a 929felhőbe
  • grafikai munkák, filmkészítés, vágás, képszerkesztés, DVD szerkesztés, logók, kiadványok szerkesztése, toborzásos anyag szerkesztése
  • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n

Rendszergazda feladatai
   • 929 IT infrastuktúrát karbantartani: vírusírtás, lemezműveletek, frissítések, programok telepítése-törlése, dokumentumok rendszerezése, archiválás, nyomtatóba papír beszerzés-utántöltés, toner beszerzés-utántöltés, karbantartás
   • plébániai WIFI: felügyelni és jelezni a hibákat a plébánia felé
   • 929felhőt kezelni, felügyelni
   • további IT eszközöket-szoftvereket beszerzni, beüzemelni, működtetni

Webmester  feladatai:
   • ismerni a webes rendszerek működését, mentési is biztonsági jellemzőit
   • kapcsolódó szoftvereket kezelni: webszerkesztő, FTP kliens, stb.
   • csapathonlap biztonsági mentéseit menedzselni, vészhelyzet esetén mentésből visszaállítani
   • jogosultságokat és felhasználói csoportokat kezelni, fejleszteni
   • webmesterhez befutó kérdéseket megválaszolni
   • csapathonlapot alkotó szoftvereket, kiegészítőket kezelni, frissíteni

Hírlevél és Közösségi média felelős feladatai:
   • a hírlevél szoftvert ismerni és kezelni tudni (a 929hírlevél 2020. szeptemberétől automatikusan fog kimenni). Hiba esetén a hírlevelet manuálisan összerakni a csapatparancsnokkal egyeztetve.
   • 929 Facebook, Instagram, stb. fiókokat kezelni. Heti rendszerességű megosztásokkal a csapathonlap híreiből, eseményeiből, bejegyzéseiből.

LiliomSHOP vezető feladatai:
  • LiliomSHOP termékek költségtervét leadni a cserkészév elején
  • LiliomSHOP termékeket menedzselni (bevezetés, gondozás, kivezetés)
  • LiliomSHOP termékeket beszerzni a jóváhagyott éves költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve
  • megrendeléseket menedzselni, átadni, regisztrálni
  • esetleges reklamációkat kezelni

(7/2020.08.16. és 5/2020.09.26. számú egyesületi elnökségi határozatokban jóváhagyva.)

 • a munkacsoport az egyesület szertár állományát használja a cserkészcsapat szertári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Szertáros alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • szertári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • szertári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • szertári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni

(8/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • a munkacsoport az egyesület könyvtári állományát használja a cserkészcsapat könyvtári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Könyvtár alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • könyvtári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • könyvtári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • könyvtári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni

(9/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

MCSSZ

ASZ 13. § 

 • (2)  Teljes jogú tag: az a fogadalmat tett cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé az Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: ECSET) való személyes aktiválás által vagy csapatparancsnoka útján felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag). 

ASZ 24. §

 • (3)  A csapatvezetőség tagjai: 
 • b)  azok a felnőtt tagok, akik kinevezésük alapján részt vesznek a cserkészcsapat valamely őrsének vagyrajának vezetésében, 

Kötelesség:

MCSSZ:

 • ASZ 18. § 
 • (7)  A jogi személy teljes jogú tag kötelessége  
 • a)    betartja  ezt  az  alapszabályt  és  a  Szövetség  rá  vonatkozó  szabályzatait  valamint  a  Szövetség szerveinek rá vonatkozó határozatait,
 • b)   befizeti az adott évi tagdíjat
 • c)    nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. 

Csapat:

 • tevékenyen részt venni a felnőtt tagsági gyűléseken
 • kerületi küldöttnek választva részt venni a kerületi küldöttgyűlésen a csapatot képviselve

 

Lehetőség

MCSSZ:

ASZ 18. § 

 • (3)  A felnőtt tag joga továbbá, hogy az ebben az alapszabályban és más szabályzatokban meghatározottak szerint a)  éljen szavazati jogával, és b)  tisztségekre megválasszák.

ASZ 28. §  

 • (1)  A  csapat  teljes  jogú  tagjai  önmaguk  közül  a  csapatparancsnok  mint  csapatküldött  esetleges helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 35 főt meghaladja,úgy  minden  további  megkezdett  35  fő  után  választanak  egy  küldöttet  és  egy  pótküldöttet,  aki  – tekintettel  a  66.  §  rendelkezéseire  is  –  a  cserkészcsapatot  a  csapatparancsnokkal  mint  választott csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi küldöttgyűlésen képviseli.

Csapat:

 • 18 éves kortól lehet kérni e-mailben az adott csapatparancsnoktól
 • ha pénzkezeléssel járó feladatod van, akkor lépj be az egyesületbe (nem egyesületi tagok nem kezelhetnek pénzt)

(3/2020.10.23 számú csapatvezetőségi határozatban jóváhagyva)

 • ha még nem vagy tag, akkor kitölteni a belépési nyilatkozatot és eljuttatni az egyesület elnökségének
 • tevékenyen részt venni az egyesület közgyűlésein
 • egyesületi tagdíjat meghatározni
 • befizetni az egyesületi tagdíjat tárgyév december 31-ig
 • az egyesület tagjai közül 3 évre elnökségi tagokat választani
 • csapat / egyesület pénzügyeit kezelni a PÜSz alapján
 • egyesület / csapat éves költségvetését meghatározni
 • egyesületi elnökség éves beszámolójáról dönteni
 • Alapszabályt módosítani
 • tagnyilvántartás rendjét meghatározni
 • dönteni arról, hogy más egyesülettel egyesüljünk vagy kimondjuk a feloszlásunkat

(5/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)


Egyesületi tag feladatokon kívül:
 • legalább negyedévente elnökségi ülést összehívni
 • legalább 1 közgyűlést összehívni évente
 • jegyzőkönyv vezetésről gondoskodni
 • határozatok gyűjteményét vezetni, felügyelni
 • egyesület / csapat pénzügyeit és gazdálkodását irányítani, felügyelni, elszámoltatni
 • évente beszámolót készíteni
 • egyesületi / csapat vagyont gondozni és gyarapítani
 • jogilag képviselni az egyesületet / csapatot (szerződésekben, bíróságon, NAV felé, stb.)
 • egyesület / csapat könyveléséről gondoskodni
 • egyesületi szolgáltatásokat menedzselni
 • pályázatokat írni és menedzselni
 • csapathoz tartozó kulcsokat és hozzáféréseket kezelni, a cserkész év elején kiosztani, 929SZÉF-ben vezetni a cspk-val együttműködve

(6/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • iskolád az egyesületünkkel kötött szerződése alapján megfelelő tevékenységeket végezni
 • az elvégezett tevékenységet az egyesület elnökségével igazolni, amelyekért liliomok is járnak

(10/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • csapattag gyermeke(i)d tagdíját befizetni
 • aktív kapcsolatban lenni gyermeke(i)d vezetőivel (őrsvezető, rajparancsnok, csapatparancsnok)
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni

(11/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni
 • egyszeri vagy rendszeres támogatás nyújtása (pénz, eszköz, immateriális, stb. formában) az egyesületnek

(12/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

Vélemények, kérdések

Írd meg véleményeidet, tedd fel kérdéseidet itt:
929szentmihaly.hu/velemeny

 

Készítette és fejleszti:

tegtrix.hu

NEA


A honlap a NEA támogatásával készült.

Keresés

Naptár
H K Sze Cs P Szo V
2
3
18
24
25
26

Hírlevél feliratkozás

MCSSZA 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat
a Magyar Cserkészszövetség tagja
www.cserkesz.hu

Go to Top