Kedves Cserkésztestvérünk!
Kedves Látogató!

Mint minden közösség, így mi is igyekszünk a szervezeti működtetést a legmegfelelőbben és leghatékonyabban végezni. Ezért ezen az oldalon összegyűjtöttük, hogyha cserkészként vagy nem cserkészként csatlakozol hozzánk akkor milyen feladataid és milyen fejlődési lehetőségeid vannak. Biztosak vagyunk benne, hogyha tetszik a cserkész életforma és már elmúltál 7 éves, akkor megtalálod az utadat nálunk!
Ehhez az utazáshoz használd bátran az alábbi motivációs térképünket és önkéntes feladataink leírásainak gyűjteményét (melyet csapatunk és egyesületünk vezetősége tart naprakészen).
Kívánunk élménydús kalandokat és mindezek megvalósításához
Jó Munkát!

Csapatvezetőség és egyesületi elnökség


Motivációs térkép
(Kattints a képre a nagyobb felbontású változathoz!)

929 működési motivációs térkép

Feladatleírások

MCSSZ:

 • ASZ 28.§
  • (1) A csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapatparancsnok mint csapatküldött esetleges helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 35 főt meghaladja, úgy minden további megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet és egy pótküldöttet, aki – tekintettel a 66. § rendelkezéseire is – a cserkészcsapatot a csapatparancsnokkal mint választott csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi küldöttgyűlésen képviseli.
  • (2) A csapatparancsnok csapatküldöttként csapatparancsnoki megbízatása megszűnéséig járhat el. A csapatparancsnokon kívül választott csapatküldött és pótküldött megbízatására a választásra előírt rendelkezések az 59. § (1) a) és g) pontjának kivételével irányadók. A csapatküldött felnőtt tagi gyűlés keretében visszahívható.
 • ASZ 25.§ 
  • (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt cserkészképesítéssel rendelkező tagot csapatparancsnok-jelöltnek választanak, akinek megbízásáról az illetékes cserkészkerület elnöksége véleményének figyelembevételével az országos vezetőtiszt dönt. A csapat felnőtt tagjai a csapatparancsnok-jelölt megválasztásakor őt egyúttal – feltételesen – csapatküldöttnek is megválasztják. Amennyiben a csapatparancsnok-jelölt a csapatparancsnoki megbízást megkapja, a csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.

Kötelesség:

MCSSZ:

 • ASZ 25.§
  • (2) “A csapatparancsnok erkölcsi felelősséggel tartozik a cserkészcsapat folyamatos működéséért és fejlődéséért, a cserkészcsapatban folyó cserkészmunka színvonaláért és a csapat anyagi ügyeiért”

Választás:

 • SZMSZ 44.§
  • d) Az alapszabály 25. § (1) bekezdésében [csapatparancsnok]: tiszti képesítés, lehetőleg csapatparancsnoki képesítéssel.

Csapaton belüli hivatalos testületek:

 • SZMSZ 7.§
  • (1) A csapatvezetőség évente legalább négyszer ülésezik.
  • (2) A következő §-ban tárgyalt évindító ülés kivételével a csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés időpontja előtt hívja össze.
  • (3) Amennyiben a csapatvezetőségi ülés napirendjén személyi kérdés (pl. tisztségviselő megválasztása) szerepel, úgy a csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább egy héttel az ülés időpontja előtt hívja össze.
 • ASZ 25.§
  • (3) g pont a csapatvezetőségnek és a csapat felnőtt tagjainak évente beszámolót készít, amely tartalmazza az előző cserkészév csapatmunkatervének és költségvetésének megvalósulását.
 • SZMSZ 8.§
  • (3) Az évindító ülés jegyzőkönyvének – az alapszabály 64. § (3) d) pontja szerinti mellékleteket is tartalmazó – elektronikus példányát a csapatparancsnok az ülés után legkésőbb két héttel megküldi a kerületi elnökségnek, akik újabb két héten belül továbbítják a körzetelnöknek is, amennyiben a csapat körzethez is tartozik.
  • (4) Az évindító ülést a csapatparancsnok legalább egy héttel annak időpontja előtt hívja össze. 
 • SZMSZ 19. § (1) A cserkészcsapat éves jelentése tartalmazza
  • a) a csapatparancsnok és a csapatparancsnok-helyettes nevét és elérhetőségeit,
  • b) a csapatvezetőség tagjainak nevét és születési dátumát, valamint, azt, hogy az alapszabály 24. § (3) bekezdésének mely pontja alapján tagjai a csapatvezetőségnek,
  • c) a csapat tagjainak nevét és születési dátumát,
  • d) azoknak a helyi szervezeteknek a nevét, elérhetőségét, és a kapcsolat rövid leírását, amelyekkel a cserkészcsapatnak érvényes fenntartói vagy együttműködési megállapodása van; valamint
  • e) mindazon adatokat, amelyeket az országos elnökség kér.
 • SZMSZ 22.§
  • (3) A csapatparancsnok ezekre támaszkodva elkészíti a csapat saját eseménynaptárát, amely az éves csapatmunkaterv részét képezi.

Csapaton kívüli képviselet:

 • ASZ 25.§ (3)
  • c) képviseli a cserkészcsapatot, csapatküldöttként részt vesz a kerületi küldöttgyűléseken
 • SZMSZ 3.§
  • (4) A (3) bekezdéstől eltérve a cserkészcsapat küldötteit a csapatparancsnok rögzíti, a kerület küldötteit pedig a kerületi elnökség rögzíti és az országos elnökség hagyja jóvá az ECSET-ben.

 

Tagság:

 • SZMSZ 5.§
  • (1) A tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és felnőtt tagjától, az SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az adott évre beszedett tagdíjat legkésőbb az adott év március 31-ig egy összegben befizeti az illetékes kerületnek erre a
 • ASZ 22.§
  • (2) Az őrsöt előírt cserkészképesítéssel rendelkező cserkész vagy felnőtt tag vezeti, akit – ha van rajparancsnok, annak javaslatára – a csapatparancsnok nevez ki.
 • ASZ 25.§ (3) 
  • d) kinevezi az őrsvezetőket, ha van rajparancsnok a cserkészcsapatban, akkor a megfelelő rajparancsnok javaslatára,
  • e) kinevezhet rajparancsnokokat,
 • ASZ 23.§
  • (3) A rajt előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tag vezeti, akit a csapatparancsnok nevez ki. A rajparancsnok a Szövetség nevelési programjának legfőbb alkalmazója, és így a Szövetségben folyó nevelőmunka elsődleges végzője
 • ASZ 16.§
  • (2) d pont a tagjelölt cserkészcsapatban való aktív tevékenységének egy éven túli hiányával. Erre a csapatparancsnok figyelmezteti a tagjelöltet, ill. kiskorú esetén törvényes képviselőjét. Ennek eredménytelensége után a tagjelölt kizárásáról a csapatparancsnok dönt.
 • ASZ 17.§
  • (1)A tagjelölt, a cserkész és a felnőtt tag tagja egyetlen általa választott cserkészcsapatnak. A cserkészcsapat tagja az, akit a csapatparancsnok az írott belépési nyilatkozat elfogadásával a cserkészcsapatba felvesz. A csapattagság megszűnik, ha a tag kilép a cserkészcsapatból, az általa választott cserkészcsapat megszűnik, valamint a tagság megszűnésével
 • ASZ 13.§
  • (5) Tagjelölt: fogadalmat nem tett természetes személy, aki kérte felvételét valamely cserkészcsapatba. A fogadalomtétel után a csapatparancsnok gondoskodik a tagjelölt működő tagként való átvezetéséről az ECSET rendszerben.
 • SZMSZ 3.§ 
  • (1) A cserkészcsapat tagjainak cserkészettől függetlenül is meglévő személyes adatait (pl. név, cím, e-mail cím stb.) a csapatparancsnok rögzíti az ECSET-ben. Az adatok meglétéért és naprakészségéért a csapatparancsnok felelős. A tag adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatát a csapatirattárban kell tárolni.
 • SZMSZ 54.§ 
  • (1) A csapatparancsnok január 31-ig írott listát készít a csapat felnőtt tagjairól (alapszabály 13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a csapatvezetőség tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés).
  • (2) A csapatparancsnok ezt a listát folyamatosan naprakészen tartja.
 • SZMSZ 3.§
  • (7) Amennyiben a tag szövetségi tagsága megszűnik, adatait a csapatparancsnok törli az ECSET-ből.
 • ASZ 63.§
  • (2) Ha egy tagnak nincs megerősített elektronikus elérhetősége, akkor a neki szánt üzeneteket a csapatparancsnokán keresztül kapja meg.

 

Táborozás:

 • TÁSZ 23.§ A csapat- és táborparancsnok együttes döntése alapján, a táborba – cserkész szempontból – csak a tábori életre alkalmasnak vélt cserkész mehet
 • TÁSZ 198.§
  • A táborok ellenőrzése elsősorban az országos és kerületi vezetők feladata. A cserkésztáborok ellenőrzésére jogosultak:
  • i) az illetékes csapatparancsnok, amennyiben nem ő a tábor parancsnoka,
 • TÁSZ 25.§
  • Különleges táborok esetén tájékoztatni kell az orvost a nagyobb fáradtsággal vagy fokozott testi megerőltetéssel járó követelmények lehetőségéről. E követelményre a szülők, illetve cserkész törvényes képviselőinek a figyelmét is fel kell hívnia a csapatparancsnoknak.

Csapat

  • Csapattal együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartás mint
   • Szülők
   • Egyesület
   • Telephelyek vezetői
   • Támogatók
  • Raji programok felügyelete
  • Rajvezetőkkel havonta egyeztetés
  • Csapat programok felügyelete és részvétel
  • Többnapos portyákra meglátogatása
  • Táborban és tanyázáson való részvétel
  • Hírlevél szerkesztése kiküldése
   • 929hírlevél kiadásáért felelni (felelős kiadóként)
  • STVK jelöltek felügyelete
  • kezdő csapatparancsnokként ha még nem vagy tagja az egyesületnek, akkor lépj be, hogy intézni tudd a csapat pénzügyeket (egyesületi tagság nélkül nem kezelhetsz pénzt)!
  • amelyik egységnek / csapatprogramnak / felelősségi körnek nincs általad megbízott vezetője annak a feladatait ellátni

 

 • minden év október végéig kinevezni a táborparancsnokokat, GH parancsnok(oka)t

 

 • táborozási engedélyeket beadni a tárgyév május 1-ét követő első munkanapig
 • csapathoz tartozó kulcsokat és hozzáféréseket kezelni, a cserkész év elején kiosztani, 929SZÉF-ben vezetni az egyesület elnökségével együttműködve
 • 5 évente meghatározni az 5 éves csapatstratégiát

Lehetőségek:

MCSSZ:

 • SZMSZ 11.§
  • 2) A cserkészcsapat beléphet vagy átléphet valamely szomszédos cserkészkörzetbe. Erről a szándékáról a csapatparancsnok értesíti kerülete elnökségét, amely kezdeményezi az országos tanácsnál a cserkészcsapat áthelyezését. A cserkészcsapat az országos tanács döntésével kerül át a szomszédos cserkészkörzetbe.
 • SZMSZ 12.§ 
  • (3) A körzetgyűlés tagjai
  • a) a cserkészkörzethez tartozó cserkészcsapatok csapatparancsnokai vagy megbízottjaik és b) a körzetelnök.
 • ASZ 25.§
  • (3) f pont kinevezhet egy vagy több csapatparancsnok-helyettest a helyettesítési jogkörök meghatározásával
 • ASZ 29.§
  • (1) A csapatvezetőség legfeljebb három cserkészévre felkérhet szövetségi tagsággal nem rendelkező személyeket arra, hogy alkossanak tanácsadó testületet, és így segítsék a cserkészcsapat munkáját. A tanácsadó testület létszáma legalább 3 fő, közülük legalább 1 fő a csapat egy cserkészének szülője.
  • (2) A tanácsadó testület ülését a csapatparancsnok hívja össze évente legalább kétszer.
 • ASZ 30.§
  • (1) A cserkészcsapat megállapodást köthet egy vagy több jogi személlyel (a továbbiakban: fenntartó) a cserkészcsapat fenntartásáról.
 •  SZMSZ 44.§
  • a) Az alapszabály 22. § (2) bekezdésében [őrsvezetés]: őrsvezetői képesítés, amely alól kellően indokolt esetben a csapatparancsnok felmentést adhat.
  • b) Az alapszabály 23. § (3) bekezdésében [rajvezetés]: tiszti képesítés, amely alól kellően indokolt esetben a csapatparancsnok felmentést adhat lehetőleg őrsvezetői képesítéssel rendelkező személynek.

Csapat

 • Kezdő Csapatparancsnokként elvégezni a cspkvk-t
 • Vezetői őrsöt/közösséget összetartani rendszeres, fejlesztő, feltöltő programokkal (a vezetői őrs vezetőjével közösen - ha van)
 • Vonatkozó régiós csapaton kívüli programokon képviselni a csapatot/cserkészeket

 (3/2020.10.23 számú csapatvezetőségi határozatban jóváhagyva)

 • a munkacsoport az egyesület médiás eszközállományát használja a cserkészcsapat médiás feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Médiás alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.

Média munkacsoport alapfeladatok
  • faliújságokat frissíteni (templom, plébánia, iskolák)
  • a csapat média anyagát (képek, videók) gondozni, válogatni, menteni a 929felhőbe
  • grafikai munkák, filmkészítés, vágás, képszerkesztés, DVD szerkesztés, logók, kiadványok szerkesztése, toborzásos anyag szerkesztése
  • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n

Rendszergazda feladatai
   • 929 IT infrastuktúrát karbantartani: vírusírtás, lemezműveletek, frissítések, programok telepítése-törlése, dokumentumok rendszerezése, archiválás, nyomtatóba papír beszerzés-utántöltés, toner beszerzés-utántöltés, karbantartás
   • plébániai WIFI: felügyelni és jelezni a hibákat a plébánia felé
   • 929felhőt kezelni, felügyelni
   • további IT eszközöket-szoftvereket beszerzni, beüzemelni, működtetni

Webmester  feladatai:
   • ismerni a webes rendszerek működését, mentési is biztonsági jellemzőit
   • kapcsolódó szoftvereket kezelni: webszerkesztő, FTP kliens, stb.
   • csapathonlap biztonsági mentéseit menedzselni, vészhelyzet esetén mentésből visszaállítani
   • jogosultságokat és felhasználói csoportokat kezelni, fejleszteni
   • webmesterhez befutó kérdéseket megválaszolni
   • csapathonlapot alkotó szoftvereket, kiegészítőket kezelni, frissíteni

Hírlevél és Közösségi média felelős feladatai:
   • a hírlevél szoftvert ismerni és kezelni tudni (a 929hírlevél 2020. szeptemberétől automatikusan fog kimenni). Hiba esetén a hírlevelet manuálisan összerakni a csapatparancsnokkal egyeztetve.
   • 929 Facebook, Instagram, stb. fiókokat kezelni. Heti rendszerességű megosztásokkal a csapathonlap híreiből, eseményeiből, bejegyzéseiből.

LiliomSHOP vezető feladatai:
  • LiliomSHOP termékek költségtervét leadni a cserkészév elején
  • LiliomSHOP termékeket menedzselni (bevezetés, gondozás, kivezetés)
  • LiliomSHOP termékeket beszerzni a jóváhagyott éves költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve
  • megrendeléseket menedzselni, átadni, regisztrálni
  • esetleges reklamációkat kezelni

(7/2020.08.16. és 5/2020.09.26. számú egyesületi elnökségi határozatokban jóváhagyva.)

 • a munkacsoport az egyesület szertár állományát használja a cserkészcsapat szertári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Szertáros alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • szertári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • szertári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • szertári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni

(8/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • a munkacsoport az egyesület könyvtári állományát használja a cserkészcsapat könyvtári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Könyvtár alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • könyvtári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • könyvtári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • könyvtári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni

(9/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

MCSSZ

ASZ 13. § 

 • (2)  Teljes jogú tag: az a fogadalmat tett cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé az Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: ECSET) való személyes aktiválás által vagy csapatparancsnoka útján felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag). 

ASZ 24. §

 • (3)  A csapatvezetőség tagjai: 
 • b)  azok a felnőtt tagok, akik kinevezésük alapján részt vesznek a cserkészcsapat valamely őrsének vagyrajának vezetésében, 

Kötelesség:

MCSSZ:

 • ASZ 18. § 
 • (7)  A jogi személy teljes jogú tag kötelessége  
 • a)    betartja  ezt  az  alapszabályt  és  a  Szövetség  rá  vonatkozó  szabályzatait  valamint  a  Szövetség szerveinek rá vonatkozó határozatait,
 • b)   befizeti az adott évi tagdíjat
 • c)    nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. 

Csapat:

 • tevékenyen részt venni a felnőtt tagsági gyűléseken
 • kerületi küldöttnek választva részt venni a kerületi küldöttgyűlésen a csapatot képviselve

 

Lehetőség

MCSSZ:

ASZ 18. § 

 • (3)  A felnőtt tag joga továbbá, hogy az ebben az alapszabályban és más szabályzatokban meghatározottak szerint a)  éljen szavazati jogával, és b)  tisztségekre megválasszák.

ASZ 28. §  

 • (1)  A  csapat  teljes  jogú  tagjai  önmaguk  közül  a  csapatparancsnok  mint  csapatküldött  esetleges helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 35 főt meghaladja,úgy  minden  további  megkezdett  35  fő  után  választanak  egy  küldöttet  és  egy  pótküldöttet,  aki  – tekintettel  a  66.  §  rendelkezéseire  is  –  a  cserkészcsapatot  a  csapatparancsnokkal  mint  választott csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi küldöttgyűlésen képviseli.

Csapat:

 • 18 éves kortól lehet kérni e-mailben az adott csapatparancsnoktól
 • ha pénzkezeléssel járó feladatod van, akkor lépj be az egyesületbe (nem egyesületi tagok nem kezelhetnek pénzt)

(3/2020.10.23 számú csapatvezetőségi határozatban jóváhagyva)

 • ha még nem vagy tag, akkor kitölteni a belépési nyilatkozatot és eljuttatni az egyesület elnökségének
 • tevékenyen részt venni az egyesület közgyűlésein
 • egyesületi tagdíjat meghatározni
 • befizetni az egyesületi tagdíjat tárgyév december 31-ig
 • az egyesület tagjai közül 3 évre elnökségi tagokat választani
 • csapat / egyesület pénzügyeit kezelni a PÜSz alapján
 • egyesület / csapat éves költségvetését meghatározni
 • egyesületi elnökség éves beszámolójáról dönteni
 • Alapszabályt módosítani
 • tagnyilvántartás rendjét meghatározni
 • dönteni arról, hogy más egyesülettel egyesüljünk vagy kimondjuk a feloszlásunkat

(5/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)


Egyesületi tag feladatokon kívül:
 • legalább negyedévente elnökségi ülést összehívni
 • legalább 1 közgyűlést összehívni évente
 • jegyzőkönyv vezetésről gondoskodni
 • határozatok gyűjteményét vezetni, felügyelni
 • egyesület / csapat pénzügyeit és gazdálkodását irányítani, felügyelni, elszámoltatni
 • évente beszámolót készíteni
 • egyesületi / csapat vagyont gondozni és gyarapítani
 • jogilag képviselni az egyesületet / csapatot (szerződésekben, bíróságon, NAV felé, stb.)
 • egyesület / csapat könyveléséről gondoskodni
 • egyesületi szolgáltatásokat menedzselni
 • pályázatokat írni és menedzselni
 • csapathoz tartozó kulcsokat és hozzáféréseket kezelni, a cserkész év elején kiosztani, 929SZÉF-ben vezetni a cspk-val együttműködve

(6/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • iskolád az egyesületünkkel kötött szerződése alapján megfelelő tevékenységeket végezni
 • az elvégezett tevékenységet az egyesület elnökségével igazolni, amelyekért liliomok is járnak

(10/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • csapattag gyermeke(i)d tagdíját befizetni
 • aktív kapcsolatban lenni gyermeke(i)d vezetőivel (őrsvezető, rajparancsnok, csapatparancsnok)
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni

(11/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni
 • egyszeri vagy rendszeres támogatás nyújtása (pénz, eszköz, immateriális, stb. formában) az egyesületnek

(12/2020.08.16. számú egyesületi elnökségi határozatban jóváhagyva.)

Vélemények, kérdések

Írd meg véleményeidet, tedd fel kérdéseidet itt:
929szentmihaly.hu/velemeny

 

Készítette és fejleszti:

tegtrix.hu

NEA


A honlap a NEA támogatásával készült.

Keresés

MCSSZA 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat
a Magyar Cserkészszövetség tagja
www.cserkesz.hu

Go to Top