Adatkezelési Szabályzat


1. Fogalom-meghatározások:

1.1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
1.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.4. Adatkezelési Szabályzat: a jelen szabályzat.
1.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
1.7. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
1.8. Ekertv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
1.9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.10. Felhasználó:

1.10.1. azon 16. életévét betöltött természetes személy, aki az Oldalra történő Regisztráció folyamatát sikeresen elvégezte; vagy
1.10.2. azon 14. életévét betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött kiskorú természetes személy, aki a Regisztrációhoz folyamatát elvégezte, és amely regisztrációt a törvényes képviselője jóváhagyta.
1.10.3. az a 14. életévét be nem töltött, kiskorú természetes személy, akinek a nevében eljárva a törvényes képviselője a Regisztrációhoz folyamatát elvégezte.

1.11. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
1.12. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.).
1.13. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.14. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
1.15. Jóváhagyó Nyilatkozat: az Adatkezelő Oldaláról letölthető formanyomtatvány, amely a 16. életévét be nem töltött Felhasználó (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Engedélyköteles Felhasználó”) Regisztrációjához az Engedélyköteles Felhasználó törvényes képviselőjének írásos hozzájárulását tartalmazza. A Jóváhagyó Nyilatkozatot az Oldalról lehet letölteni, majd kinyomtatni és kitölteni. Az Engedélyköteles Felhasználó törvényes képviselőjének a Jóváhagyó Nyilatkozatot sajátkezűleg alá kell írnia. Az aláírt Jóváhagyó Nyilatkozatot az Adatkezelő online regisztrációs rendszerébe szükséges – másolati példányban, pdf formátumban – feltölteni. A Regisztráció a Jóváhagyó Nyilatkozat Adatkezelő által történő ellenőrzésével és elfogadásával lesz teljeskörű. A Jóváhagyó Nyilatkozat elfogadásáról az Engedélyköteles Felhasználót az Adatkezelő értesíti, amellyel az Engedélyköteles Felhasználó Regisztrációja véglegessé válik.
1.16. Látogató: azon személy, aki az Oldalt regisztráció nélkül használja.
1.17. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
1.18. Oldal: a www.929szentmihaly.hu weboldal, valamint:

1.19. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
1.20. Regisztráció: az a folyamat, amelynek keretében a Felhasználó (vagy a nevében eljáró törvényes képviselője) önkéntesen megadja személyes adatait, és elfogadja az adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy az Oldal Felhasználójává váljon.

1.20.1. Regisztráció 16. életévét betöltött természetes személy esetén: a 16. életévét betöltött természetes személy az Oldalra a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, valamint az adatvédelmi szabályzat elfogadásával regisztrálhat.
1.20.2. Regisztráció 14. életévét betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött kiskorú természetes személy esetén: a 14. életévét betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött kiskorú az Oldalra a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, valamint az adatvédelmi szabályzat elfogadásával feltételesen regisztrálhat. A feltételes regisztráció, akkor válik teljes értékű regisztrációvá, amikor a törvényes képviselő a feltételes regisztrációval rendelkező személy adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát, az Adatkezelő által előírt hozzájárulásával jóváhagyta (a továbbiakban: „Jóváhagyó Nyilatkozat”), amennyiben a Jóváhagyó Nyilatkozat az Adatkezelő által is elfogadásra kerül.
1.20.3. Regisztráció 14. életévét be nem töltött, kiskorú természetes személy esetén: a 14. életévét be nem töltött, kiskorú természetes személy nevében a törvényes képviselő akként regisztrálhat, hogy a kiskorú regisztrációhoz szükséges adatait megadja, valamint az adatvédelmi szabályzatot a kiskorú nevében elfogadja (feltételes regisztráció). A feltételes regisztráció, akkor válik teljes értékű regisztrációvá, amikor a törvényes képviselő a feltételes regisztrációval rendelkező személy adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát, az Adatkezelő által előírt hozzájárulásával jóváhagyta, amennyiben a Jóváhagyó Nyilatkozat az Adatkezelő által is elfogadásra kerül.

1.21. Szellemi tulajdonjog: az Oldal teljes tartalmára vonatkozó szellemi tulajdonjogok, beleértve – korlátozás nélkül – a fiókokat, számítógépes kódokat, illusztrációkat, design és grafikai elemeket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, know-howt, és minden egyéb szellemi vagy szerzői jogi védelem alá eső terméket.
1.22. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.23. Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.


2. Általános rendelkezések:

2.1. Személyes adat kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
2.2. Az Oldalon kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, amelyeknek a kezeléséhez a Felhasználó előzetesen hozzájárult (Önkéntes adatkezelés).
2.3. A Felhasználó a Regisztrációval és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
2.4. Adatkezelő kizár minden felelősséget az Oldal Felhasználói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért (így különösen a hírfolyamon tett, mások személyét, jogait vagy érdekeit sértő bejegyzésekért). A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az Oldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Adatkezelő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által az Oldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Adatkezelő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Adatkezelő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
2.5. Az Oldalt minden Látogató és Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az Oldal használata során minden Látogató és Felhasználó köteles betartani az Oldal etikettjére vonatkozó szabályokat (https://929szentmihaly.hu/929netikett)
2.6. Az Adatkezelő jogosult az Oldalra a Felhasználó által feltöltött tartalmat haladéktalanul, saját döntése alapján és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben az Oldalra feltöltött tartalom az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseibe vagy bármilyen jogszabályba ütközik, illetve amennyiben az bármilyen okból sérelmes az Adatkezelőre vagy harmadik személyre nézve.
2.7. Az a jogosult, akinek az Szjt. által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát vagy személyiségi jogát az Adatkezelő vagy Felhasználó által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Adatkezelőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítést követően az Adatkezelő az Ekertv. 13. §-ának megfelelően jár el. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

2.7.1. a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
2.7.2. a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
2.7.3. a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

2.8. A Szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Adatkezelő, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely az Adatkezelőt ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. Az Adatkezelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az Oldal, valamint a Szellemi tulajdonjogok egészének vagy részeinek, így különösen a grafikai elemeknek és elgondolásoknak bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése.
2.9. Ha a Felhasználó az Oldalon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan a Felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható felhasználási jogot enged, amely harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható. Felhasználó kijelenti, hogy csak olyan tartalmat tesz közzé az Oldalon, amelynek minden jogosultságával rendelkezik.


3. Az Oldalon végzett egyes adatkezelések

3.1. A regisztráció alapvető célja, hogy a Felhasználók számára lehetővé tegye, hogy az Oldal szolgáltatásait igénybe tudják venni.

Adatkezelési folyamat 1.
Regisztráció az Oldal igénybevétele érdekében

Kezelt személyes adatok

Felhasználónév, e-mail cím, név, lakcím, telefonszám.

Adatkezelés célja

Az Oldal igénybevételének lehetővé tétele. A 929. számú Szent Mihály Cserkészcsapat programjainak megvalósítását, hirdetését (pl. túrák, táborok, kirándulások, portyák, közösségépítés, kultúrrendezvények, összetartások, közös főzések, stb.), valamint a Cserkészcsapat tagjainak nyilvántartását szolgálja.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása

Adatkezelés tervezett ideje

A regisztráció törléséig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve Tűzliliom Egyesület
Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Székhely: 1161 Budapest, Pál utca 44.
Adattovábbítás történik-e? Nem
Adatfeldolgozó (ha van) Nincs
Adatfeldolgozás célja (ha van) Nincs
Tárolási hely Szerver: Format C 2001 Kft. Weboldal: formatc.hu és Egyesületi Páncélszerkény
Tárolási forma Elektronikus
Adatok megismerésére jogosult személyek köre Adatkezelő (Cserkészvezető)3.2. A regisztrációt követően a profil személyre szabása érdekében minden Felhasználónak lehetősége van a profiljához kapcsolódó további adatok megadására. Ez alkalmas lehet arra, hogy megkönnyítse a Felhasználók közötti bizalom kialakítását, illetve a kapcsolat megteremtését. Ezen adatok megadása nem kötelező és önkéntesen történik.

Adatkezelési folyamat 2. 
Profil testreszabása

Kezelt személyes adatok

Cserkész önéletrajz, Vezetői önéletrajz, Csapaton kívüli cserkészmunka, Érdeklődési kör / hobby, Iskola, munkahely, Google azonosító, Facebook azonosító, Születési hely, Születési idő, Névnap, Édesanyja neve, Édesapja neve, Szülői mobil (apa), Szülői mobil (anya), Szülői e-mail (apa), Szülői e-mail (anya), Diákigazolvány száma, Személyi igazolvány száma, TAJ-szám, Pólóméret, Legmagasabb fogadalom, képesítés, Cserkészfogadalom, Kiscserkész ígérettétel, Fénykép.

Adatkezelés célja

Profil testreszabása a közösségépítés és csapatkohézió növelése érdekében. 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása

Adatkezelés tervezett ideje

Legkésőbb a regisztráció törléséig, de a regisztráció fennállása alatt is bármikor törölhető

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve Tűzliliom Egyesület
Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Székhely: 1161 Budapest, Pál utca 44.
Adattovábbítás történik-e? Nem
Adatfeldolgozó (ha van) Nincs
Adatfeldolgozás célja (ha van) Nincs
Tárolási hely Szerver: Format C 2001 Kft. Weboldal: formatc.hu és Egyesületi Páncélszerkény
Tárolási forma Elektronikus
Adatok megismerésére jogosult személyek köre Adatkezelő (Cserkészvezető)


3.3. Biztonsági és statisztikai célból kezelt adatok.

Adatkezelési folyamat 3. 
Statisztikai célú és a biztonságos működést szolgáló adatkezelések

Kezelt személyes adatok

Felhasználó számítógépének IP-címe, a Felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa, a Felhasználó Oldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok.

Adatkezelés célja

Információszerzés az Oldal fejlesztése és biztonságos működése érdekében. 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) f) – Szolgáltató jogos érdeke

Adatkezelés tervezett ideje

Legkésőbb a regisztráció törléséig, de a regisztráció fennállása alatt is bármikor törölhető

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve Tűzliliom Egyesület
Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Székhely: 1161 Budapest, Pál utca 44.
Adattovábbítás történik-e? Nem
Adatfeldolgozó (ha van) Nincs
Adatfeldolgozás célja (ha van) Nincs
Tárolási hely Szerver: Format C 2001 Kft. Weboldal: formatc.hu és Egyesületi Páncélszerkény
Tárolási forma Elektronikus
Adatok megismerésére jogosult személyek köre Adatkezelő (Cserkészvezető)

3.4. Cserkészeink és az érdeklődők számára, hozzájárulásuk megadása esetén szeretnénk hírlevelet küldeni, amelyben elsősorban programjainkról, eseményeinkről szeretnénk információkat megosztani az érdeklődők részére.

Adatkezelési folyamat 4. 
Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím

Adatkezelés célja

Jövőbeli eseményekkel, programokkal kapcsolatos információk átadása; hasznos információk megosztása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) - hozzájárulás

Adatkezelés tervezett ideje

Hozzájárulás visszavonásáig

Érintettek kategóriái

Valamennyi érintett (akár cserkész, akár érdeklődő), aki hozzájárulását adja

Adatkezelő neve Tűzliliom Egyesület
Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Székhely: 1161 Budapest, Pál utca 44.
Adattovábbítás történik-e? Nem
Adatfeldolgozó (ha van) Nincs
Adatfeldolgozás célja (ha van) Nincs
Tárolási hely Szerver: Format C 2001 Kft. Weboldal: formatc.hu és Egyesületi Páncélszerkény
Tárolási forma Elektronikus
Adatok megismerésére jogosult személyek köre Adatkezelő 

4. Anonim felhasználó-azonosítók (cookie)

4.1. Az Oldal egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a Felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. (Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.) Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

5. Rendelkezés a személyes adatokkal

5.1. A Személyes adatokban bekövetkezett változások a Felhasználóhoz tartozó profil oldalakon módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a személyes adatok törlésére is
5.2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.


6. Érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Az Érintetteknek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban

6.1. Hozzáférési jog: az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli Adatkezelő, valamint kinek adja át, továbbá, hogy honnan származnak a kezelt adatok.
6.2. Helyesbítési jog: az Érintett adatainak változása, hibás vagy hiányos rögzítése esetén, kérheti az adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
6.3. Törlési jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének törlését.
6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének korlátozását.
6.5. A 6.1.-6.4. pontban foglalt kérelmek benyújtása esetén az Adatkezelő az Infotv., valamint a GDPR szabályai szerint jár el és egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a kérelem alapján.
6.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult a hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
6.7. Panasztételhez való jog: az Érintett jogosult a Személyes adatai kezelésével összefüggésben ért jogsérelem esetén panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti Hatósághoz (lásd 1.12.).
6.8. Keresetindítási jog: a fentieken túlmenően továbbá Érintett jogosult a bíróság előtt keresetet indítani az Adatkezelővel szemben a Személyes adatok védelmének megsértése esetén.
6.9. Tiltakozási jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.


7. Adatvédelmi incidens bekövetkezése

7.1. Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
7.2. Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az Adatkezelőnek.
7.3. Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az incidenssel érintettet az Adatvédelmi incidensről.


8. Az Adatkezelők, az Adatfeldolgozók személye, illetve az adatok továbbítása

8.1. A jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelői tevékenységet a Tűzliliom Egyesület (Székhely: 1161 Budapest, Pál utca 44.; Nyilvántartási szám: 01-02-0015761) végzi.
8.2. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
8.3. Az Adatkezelési szabályzatban kezelt adatok az Adatkezelő által kizárólag abban az esetben kerülnek harmadik személy részére továbbításra, amennyiben valamely hatóság vagy bíróság az Adatkezelőt jogerős vagy előzetesen végrehajtható döntésében erre kötelezi.


9. Adatbiztonsági intézkedések

9.1. Az iratkezelés során az egyes dokumentumokhoz és adatokhoz kizárólag a 3. pontban közzétett táblázatok utolsó soraiban szereplő személyek férhetnek hozzá.
9.2. A fizikai adatbiztonság körében Szolgáltató biztosítja nyílászáróinak megfelelő záródását és védelmét.
9.3. Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakította ki Szolgáltató, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.


10. Az Adatkezelési Szabályzat módosítására vonatkozó szabályok

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak az Oldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő az Oldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti tizedik (10.) napon közzéteszi.
10.2. Az Adatkezelési Szabályzat hatálybalépésekor a Felhasználónak kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a módosított Adatkezelési Szabályzatot elfogadja. Amennyiben a Felhasználó ehhez nem járul hozzá, úgy a továbbiakban a felhasználói fiókja az Adatkezelő előzetes tájékoztatását követő 5 (öt) nap elteltével törlésre kerül.


11. Segítségnyújtás, észrevételek, panaszok kezelése

11.1. Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a Személyes adatokkal kapcsolatos jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az egyesület elnöke [Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.] nyújt.


Budapest, 2020. augusztus 8.